Kaygı Bozukluğu Nedir? Nedenleri ve Tedavisi

Kaygı bozukluğu, bireylerin yaşadığı doğal ve evrensel bir duygu durumudur. Genellikle belirsizlik, tehlike veya tehdit algısı nedeniyle ortaya çıkar. Kaygının temel amacı, insanların karşılaştığı zorluklara uyum sağlamalarına ve hayatta kalmalarına yardımcı olmaktır. Sağlıklı bir düzeyde yaşanan kaygı, dikkat ve odaklanma yeteneğini artırarak performansı iyileştirir. Öte yandan, yoğun ve sürekli hale gelen kaygı, fiziksel ve zihinsel sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir.

Ancak, kaygı düzeyi bireyden bireye değişkenlik gösterebilir ve bazı durumlarda zararlı hale gelebilir. Uzun süreli ve aşırı kaygı, anksiyete bozukluğu olarak adlandırılan bir dizi ruhsal rahatsızlığa yol açabilir. Anksiyete bozuklukları, sosyal anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, genelleşmiş anksiyete bozukluğu ve özgül fobiler gibi çeşitli formlarda ortaya çıkabilir. Bu rahatsızlıkların tedavisi genellikle bilişsel-davranışçı terapi, ilaç tedavisi veya her ikisinin bir kombinasyonunu içerir. İyi bir stres yönetimi ve yaşam tarzı değişiklikleri de kaygının olumsuz etkilerini azaltmada yardımcı olabilir.

Kaygı Bozukluğu Nedenleri ve Tetikleyicileri

Kaygının nedenleri ve tetikleyicileri, biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin karmaşık bir etkileşimiyle ortaya çıkar. Genetik yatkınlık ve beyin kimyasındaki dengesizlikler, bireylerin kaygıya olan duyarlılıklarını etkileyebilir. Ayrıca, çocukluk dönemi travmaları ve stresli yaşam olayları, kaygı düzeylerinde artışa yol açabilir. Günlük yaşamdaki stres kaynakları, iş veya okul sorunları, sağlık sorunları ve kişilerarası ilişkilerde yaşanan zorluklar da kaygıyı tetikleyebilir. Belirsizlik ve kontrol edilemeyen durumlar, özellikle kaygı düzeylerini yükselten unsurlardır. Son olarak, yaşam tarzı faktörleri, uyku düzeni, beslenme ve egzersiz gibi unsurların da kaygı üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu nedenler ve tetikleyicilerin her biri, bireylerin kaygı düzeylerini etkileyerek çeşitli anksiyete bozukluklarının ortaya çıkmasına yol açabilir.

Anksiyete Bozuklukları ve Türleri

Sosyal Anksiyete Bozukluğu

Sosyal anksiyete bozukluğu, bireylerin sosyal durumlar karşısında aşırı ve sürekli kaygı yaşadığı yaygın bir anksiyete bozukluğudur. Bu durum, topluluk önünde konuşma, yeni insanlarla tanışma veya performans gerektiren durumlar gibi sosyal etkileşimler sırasında ortaya çıkar. Sosyal anksiyete bozukluğu olan kişiler, eleştirilme, utandırılma veya aşağılanma korkusu nedeniyle sosyal durumlardan kaçınabilirler. Bu kaçınma davranışı, iş, okul ve sosyal yaşamda önemli sıkıntılara ve yaşam kalitesinin düşmesine yol açabilir. Sosyal anksiyete bozukluğunun tedavisi genellikle bilişsel-davranışçı terapi, ilaç tedavisi veya her ikisinin kombinasyonunu içerir.

Panik Bozukluk

Panik bozukluk, beklenmedik ve tekrarlayan panik ataklarla karakterize edilen bir anksiyete bozukluğudur. Panik ataklar, ani ve yoğun korku veya rahatsızlık hissiyle birlikte fiziksel ve zihinsel belirtilerin ortaya çıktığı kısa süreli olaylardır. Bu belirtiler arasında çarpıntı, terleme, titreme, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi ve kontrolü kaybetme korkusu bulunabilir. Panik bozukluğu olan kişiler, gelecekte daha fazla panik atak yaşama korkusu nedeniyle günlük yaşamlarında sıkıntılar yaşayabilir ve sosyal veya mesleki faaliyetlerden kaçınabilirler. Panik bozukluğun tedavisi, bilişsel-davranışçı terapi, ilaç tedavisi (antidepresanlar ve anksiyolitikler) veya her ikisinin kombinasyonunu içerebilir.

Genelleşmiş Anksiyete Bozukluğu

Genelleşmiş anksiyete bozukluğu (GAD), sürekli ve aşırı endişe ile karakterize edilen bir anksiyete bozukluğudur. GAD’li bireyler, günlük yaşam olayları ve etkinliklerle ilgili sürekli kaygı bozukluğu duyarlar ve endişelerini kontrol etmekte zorluk çekerler. Bu durum, iş, okul ve kişisel ilişkiler gibi yaşamın çeşitli alanlarında rahatsızlık ve sıkıntıya neden olur. GAD’nin belirtileri arasında huzursuzluk, yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, sinirlilik, kas gerginliği ve uyku problemleri bulunabilir. Genelleşmiş anksiyete bozukluğunun tedavisi, bilişsel-davranışçı terapi, ilaç tedavisi (genellikle antidepresanlar ve anksiyolitikler) veya her ikisinin bir kombinasyonunu içerir. Ayrıca stres yönetimi ve yaşam tarzı değişiklikleri de bu bozukluğun tedavisinde önemli rol oynar.

Özgül Fobiler

Özgül fobiler, belirli nesne veya durumlarla karşılaşıldığında yoğun ve mantıksız korku yaşayan bireylerin karşılaştığı anksiyete bozukluklarıdır. Bu korkular, gerçek bir tehlike olmamasına rağmen, bireylerin günlük yaşamlarında önemli rahatsızlık ve işlevsellik kaybına neden olabilir. Özgül fobiler, hayvanlar, doğal çevre, kan/injeksiyon, durumlar ve diğer faktörler gibi çeşitli kategorilere ayrılabilir. Örnekler arasında yılan fobisi, yükseklik korkusu, kapalı alan korkusu ve uçma korkusu sayılabilir. Özgül fobilerin tedavisinde, bilişsel-davranışçı terapi ve özellikle sistematik desensitizasyon ve maruz bırakma terapisi etkili yöntemlerdir. İlaç tedavisi, bazı durumlarda kısa süreli anksiyete giderici ilaçlarla desteklenerek özgül fobilerin üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.

Travma ve Stresle İlgili Bozukluklar (ör. Posttravmatik Stres Bozukluğu)

Travma ve stresle ilgili bozukluklar, bireylerin yaşadıkları travmatik veya stresli olayların ardından ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıklardır. Bu bozukluklar, yaşanan olayların yoğun duygusal ve fiziksel tepkilerine neden olur ve bireylerin günlük yaşamlarını ve işlevselliğini olumsuz yönde etkiler. Posttravmatik stres bozukluğu (PTSD), bu kategori içinde en bilinen ve yaygın rahatsızlıktır. PTSD, ciddi yaralanmalar, doğal afetler, şiddet olayları veya cinsel saldırı gibi olaylara maruz kaldıktan sonra gelişebilir. Belirtileri arasında tekrarlayan travma anısı, rüyalar, duygusal uyuşma, kaçınma davranışları ve aşırı uyarılmışlık bulunur. Travma ve stresle ilgili bozuklukların tedavisi, bilişsel davranışçı terapi, özellikle travma odaklı terapiler, ilaç tedavisi (antidepresanlar ve anksiyolitikler) ve sosyal destek yöntemlerini içerir.

Obsesif-Kompulsif Bozukluk

Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), bireylerin sürekli ve istenmeyen düşüncelere, dürtülere veya imajlara (obsesyonlar) maruz kalmaları ve bu rahatsız edici düşünceleri gidermek için tekrarlayıcı davranışlar veya zihinsel eylemler (kompulsiyonlar) gerçekleştirmeleri ile karakterize bir anksiyete bozukluğudur. Obsesyonlar genellikle temizlik, düzen, simetri, kontrol ve zarar verme gibi temaları içerirken, kompulsiyonlar sıklıkla yıkama, temizleme, sayma, kontrol etme ve düzenleme gibi eylemler şeklinde ortaya çıkar. OKB, bireylerin günlük yaşamlarında önemli derecede rahatsızlık, zaman kaybı ve işlevsellik bozukluğuna neden olabilir. Obsesif-kompulsif bozukluğun tedavisi, bilişsel-davranışçı terapi (özellikle maruz bırakma ve tepki önleme tedavisi), ilaç tedavisi (genellikle antidepresanlar, özellikle serotonin geri alım inhibitörleri) ve yaşam tarzı değişikliklerini içerir.

Kaygı Bozukluğu Belirtileri: Fiziksel, Zihinsel ve Davranışsal

Kaygı bozukluğu belirtileri, fiziksel, zihinsel ve davranışsal boyutlarda ortaya çıkarak bireylerin yaşamlarını etkiler. Fiziksel belirtiler arasında çarpıntı, nefes darlığı, terleme, titreme, baş ağrısı, mide rahatsızlığı ve kas gerginliği bulunur. Zihinsel belirtiler ise sürekli endişe, korku, olumsuz düşünceler, konsantrasyon güçlüğü ve zihinsel yorgunluk şeklinde kendini gösterir. Davranışsal belirtiler ise kaygıyla başa çıkmak için sergilenen kaçınma davranışları, sürekli güvence arama, tekrarlayıcı kontrol etme eylemleri ve huzursuzluk gibi eylemleri içerir. Bu belirtiler, kaygının türüne ve şiddetine bağlı olarak değişebilir ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Kaygı bozukluğu belirtileri ile başa çıkmak için profesyonel yardım almak, uygun tedavi yöntemlerini uygulamak ve yaşam tarzı değişiklikleri yapmak önemlidir.

Kaygı Bozukluğu ve Stres Yönetimi Teknikleri

Kaygı bozukluğu ve stres yönetimi teknikleri, bireylerin anksiyete ve stresle başa çıkmalarına yardımcı olur. Bilişsel-davranışçı terapi, düşüncelerin ve davranışların değiştirilmesine odaklanır. Farkındalık ve meditasyon, zihnin sakinleştirilmesi ve duyguların kabul edilmesi üzerine çalışır. Nefes teknikleri ve progresif kas gevşetme, bedensel rahatlama sağlayarak stres seviyelerini azaltır.

Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT), duygu, düşünce ve davranışların etkileşimini ele alan ve bireylerin sorunlu düşünce ve inançlarını tanımlayarak değiştirmeye çalışan bir psikoterapi yöntemidir. BDT, anksiyete bozuklukları, depresyon, yeme bozuklukları ve uyku bozuklukları gibi çeşitli ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Terapi sürecinde, terapist ve danışan işbirliği içinde çalışarak, olumsuz düşünce kalıplarını ve davranışları belirler ve bunları sağlıklı ve gerçekçi düşünce ve davranışlarla değiştirir. BDT, bireylere stres ve kaygıyla başa çıkmak için problem çözme ve baş etme stratejileri öğretir, bu sayede yaşam kalitesini ve işlevselliği artırır. Bilişsel-Davranışçı Terapi, kısa süreli ve hedef odaklı bir yaklaşım olup, diğer psikoterapi yöntemlerine göre daha hızlı sonuçlar elde etme potansiyeline sahiptir.

Farkındalık ve Meditasyon

Farkındalık ve meditasyon, zihin ve bedenin içinde bulunduğu anı bilinçli ve yargılamadan kabul ederek odaklanmayı amaçlayan pratiklerdir. Bu teknikler, stres, anksiyete ve depresyon gibi ruhsal rahatsızlıkların etkilerini hafifletmeye yardımcı olur ve yaşam kalitesini artırır. Farkındalık, şu anki deneyimlere dikkatle odaklanmayı ve duyguları, düşünceleri ve bedensel hisleri kabul edici bir tutumla gözlemlemeyi içerir. Meditasyon ise çeşitli teknikler kullanarak zihnin sakinleşmesini ve içsel huzurun artmasını amaçlar. Bu yöntemler, nefes odaklı meditasyon, sevecenlik meditasyonu ve gözlem meditasyonu gibi farklı formlara sahiptir. Farkındalık ve meditasyon uygulamaları, düzenli olarak yapıldığında, stres ve kaygıyı yönetmede, zihinsel odaklanma ve iç huzurun artmasında etkili olabilir.

Nefes Teknikleri

Nefes teknikleri, stres, anksiyete ve genel duygu durumunu düzenlemeye yardımcı olan, bilinçli ve kontrollü nefes alıp verme yöntemleridir. Bu teknikler, zihinsel ve bedensel rahatlama sağlamak ve uyumlu bir zihin-beden bağlantısı kurmak için kullanılır. Nefes teknikleri arasında diyafram nefesi, burundan nefes alma, 4-7-8 nefes tekniği ve alternatif burun deliği nefesi gibi çeşitli yöntemler bulunur. Bu pratikler, düzenli olarak uygulandığında, otonom sinir sistemini dengeleyerek stres ve anksiyete seviyelerini azaltır, duygu durumunu iyileştirir ve zihinsel berraklığı artırır. Nefes teknikleri, her yaş ve yetenek seviyesinden bireyler tarafından kolayca öğrenilebilir ve uygulanabilir, bu nedenle stres yönetimi ve sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olarak kabul edilir.

Progresif Kas gevşetme

Progresif kas gevşetme, stres ve anksiyeteyle başa çıkmaya yardımcı olan ve bedensel rahatlama sağlayan bir gevşeme tekniğidir. Bu yöntem, kas gruplarını sırayla germe ve gevşetme işlemi aracılığıyla vücuttaki gerginliği azaltmayı amaçlar. Progresif kas gevşetme, bireylerin kaslarında biriken stres ve gerginliğin farkına varmalarını ve bu gerginliği bilinçli bir şekilde serbest bırakmalarını öğretir. Pratik sırasında, kişi vücudundaki kas gruplarına odaklanarak, her birini sırayla kasarak ve ardından gevşeterek bedensel rahatlama ve stresin azalmasını sağlar. Progresif kas gevşetme, düzenli olarak yapıldığında, stres ve anksiyetenin fiziksel belirtilerini hafifletir, uyku kalitesini artırır ve genel yaşam kalitesini iyileştirir. Bu yöntem, her yaş ve yetenek seviyesinden bireyler için uygundur ve terapi veya stres yönetimi programlarının önemli bir parçası olarak kullanılabilir.

İlaç Tedavisi ve Kaygı Bozukluğu

İlaç tedavisi, kaygı bozukluğu tedavi yönetiminde önemli bir rol oynar. Antidepresanlar, beyindeki kimyasal dengeleri düzelterek anksiyete semptomlarını hafifletir. Anksiyolitikler, kaygı ve stresi doğrudan hedefleyerek rahatlama sağlar. Beta-blokörler, fiziksel anksiyete belirtilerini azaltmak için kullanılır, özellikle performans anksiyetesinde etkilidirler.

Antidepresanlar

Antidepresanlar, depresyon ve anksiyete bozuklukları gibi ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar grubudur. Bu ilaçlar, beyindeki kimyasal dengesizlikleri düzenleyerek duygu durumunu ve yaşam kalitesini iyileştirmeye çalışır. Antidepresanlar, seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), serotonin-noradrenalin geri alım inhibitörleri (SNRI), trisiklik antidepresanlar (TCA) ve monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) gibi çeşitli tiplere ayrılır. Her ilaç türü, beyindeki belirli nörotransmitterlerin işleyişini etkileyerek farklı mekanizmalarla çalışır. Antidepresanlar, genellikle birkaç hafta süreyle düzenli kullanıldığında etkisini gösterir ve tedavi süreci, doktorun önerisiyle belirlenir. İlaçlar, bireysel ihtiyaçlara ve yan etkilere göre seçilir ve uygun dozajda kullanılmalıdır. Antidepresanların etkinliği ve güvenliği, psikoterapi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte daha iyi sonuçlar elde etmek için kullanılması önerilir.

Wikipedia’da Trisiklik antidepresan

Anksiyolitikler (kaygı giderici ilaçlar)

Anksiyolitikler, kaygı bozukluğu ve stresin hafifletilmesine yardımcı olan ilaçlar grubudur. Bu ilaçlar, anksiyete bozuklukları, panik ataklar ve bazı durumlarda uyku bozukluklarının tedavisinde kullanılır. Anksiyolitiklerin en bilinen sınıfı benzodiazepinlerdir; bunlar, beynin inhibe edici nörotransmitteri olan GABA’nın etkisini artırarak rahatlama ve sakinlik sağlar. Diğer anksiyolitikler arasında buspiron ve beta blokerler gibi ilaçlar bulunur. Anksiyolitikler, kısa süreli ve hızlı etkili olmaları nedeniyle bazen antidepresanların yanı sıra anksiyete tedavisinde kullanılır. Ancak bu ilaçların bağımlılık ve tolerans geliştirme riski vardır, bu yüzden doğru reçete ve dozajda kullanılması önemlidir. Anksiyolitiklerin kullanımı, doktorun önerisi ve sürekli izlemesi altında olmalıdır, ayrıca psikoterapi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte daha iyi sonuçlar elde etmek için kullanılması önerilir.

Beta-blokörler

Beta-blokörler, aslında yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve aritmiler gibi kardiyovasküler sorunların tedavisinde kullanılan ilaçlardır; ancak aynı zamanda anksiyete belirtilerini hafifletmede de etkilidirler. Beta-blokörler, adrenalin gibi stres hormonlarının etkilerini azaltarak kalp atış hızını ve tansiyonu düşürürler. Bu nedenle, performans anksiyetesi, sosyal anksiyete ve panik atak gibi durumlarda kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilirler. Propranolol ve atenolol gibi beta-blokörler, fiziksel anksiyete belirtileri üzerinde daha fazla etkiye sahiptir, bu yüzden titreme, terleme ve hızlı kalp atışı gibi semptomları hafifletirler. Beta-blokörlerin anksiyete tedavisinde kullanımı genellikle belirli durumlara veya olaylara bağlıdır ve sürekli kullanımları daha az yaygındır. Bu ilaçlar, doktor reçetesi ve gözetimi altında kullanılmalıdır ve diğer anksiyete yönetimi stratejileriyle birlikte daha iyi sonuçlar elde etmek için uygulanmalıdır.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Kaygı Bozukluğu

Egzersiz ve Fiziksel Aktivite

Egzersiz ve fiziksel aktivite, anksiyete yönetimi ve zihinsel sağlık için önemlidir. Düzenli egzersiz, “iyi hissettiren” kimyasalların salgılanmasını teşvik eder, stres hormonlarını azaltır ve uyku kalitesini iyileştirir. Ayrıca enerji seviyelerini artırır ve zihin-beden bağlantısını güçlendirir.

Egzersiz türleri aerobik aktiviteler, direnç egzersizleri ve esneklik/denge egzersizlerini içerir. Düzenli egzersiz, anksiyete ve stresle başa çıkmada önemli bir bileşen olup, genel sağlık ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olan diğer yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte uygulanmalıdır.

Sağlıklı Beslenme

Sağlıklı beslenme, anksiyete ve ruh hali üzerinde önemli etkisi olan bir yaşam tarzı faktörüdür. Dengeli bir diyet, beyin işlevi için gerekli besin maddelerini sağlar ve enerji seviyelerini dengede tutar. İşlenmiş gıdalardan, yüksek şekerli ve yağlı yiyeceklerden kaçınarak, protein, kompleks karbonhidratlar, sağlıklı yağlar, meyve ve sebzeler tüketmek anksiyete belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. Besin maddeleri, beynin işleyişini iyileştirir ve stresle başa çıkmada önemlidir. Sağlıklı beslenme, egzersiz, uyku ve stres yönetimi ile birlikte uygulandığında, anksiyete ve stresle başa çıkmada etkili olabilir ve yaşam kalitesini artırabilir.

Uyku Hijyeninin Önemi

Uyku hijyeninin önemi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının anksiyete ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisidir. İyi uyku hijyenine dikkat etmek, enerji seviyelerini ve zihinsel berraklığı artırırken stresle başa çıkma kapasitesini geliştirir. Düzenli uyku saatleri, rahat bir uyku ortamı, kafein ve alkol alımını azaltmak, ağır yiyeceklerden kaçınmak ve gevşeme teknikleri uygulamak önemlidir. Mavi ışığa maruz kalma süresini azaltmak ve ekran kullanımını sınırlamak da uyku kalitesini artırır.

Sosyal Destek ve İlişkiler

Sosyal destek ve ilişkiler, anksiyete ve stresle başa çıkmada önemli bir rol oynar ve yaşam kalitesini etkiler. Sağlıklı ve destekleyici sosyal ilişkiler, zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirir ve duygusal dayanıklılığı artırır. Aile, arkadaşlar ve sevdiklerden oluşan bir destek ağı, stresle başa çıkma stratejilerinin paylaşılmasını sağlar ve yaşamın zorluklarına karşı daha iyi baş etme becerisi sunar. Sosyal ilişkileri güçlendirmek için, iletişim becerilerini geliştirmek, empati göstermek ve ortak ilgi alanlarına sahip gruplara katılmak önemlidir.

Kaygı ve Çocuklar: Özellikler, Sebepler ve Müdahaleler

Çocuklarda kaygı bozukluğu, yaşam olaylarına tepki olarak ortaya çıkar ve genetik yatkınlık, aile dinamikleri ve çevresel faktörlerle ilişkilidir. Belirtiler uyku sorunları, mide ağrısı ve aşırı endişe şeklinde görülebilir. Müdahaleler, güvenli bir ortam sağlamak, uygun başa çıkma stratejileri öğretmek ve gerekirse profesyonel yardım almayı içerir. Bu yöntemler, çocukların stres yönetimi becerileri geliştirmelerine ve kaygıyla başa çıkmalarına yardımcı olur.

Kaygının Kültürel ve Toplumsal Boyutları

Kaygının kültürel ve toplumsal boyutları, farklı kültürler ve toplumlar arasında anksiyete ve stresin algılanması ve yaşanmasıyla ilgilidir. Kültürel ve toplumsal faktörler, kaygıyı nasıl ifade ettiğimizi ve başa çıktığımızı etkiler. Cinsiyet, sosyoekonomik durum ve etnik köken gibi faktörler, kaygı bozukluğu deneyiminde önemli rol oynar. Kültürel ve toplumsal farkındalık, etkili müdahale ve destek stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Kaygı ve İş/Okul Performansı

Kaygı ve iş veya okul performansı arasındaki ilişki karmaşıktır. Ölçülü düzeyde kaygı, bireylerin performansını artırarak dikkat ve odaklanmayı iyileştirebilir. Ancak, aşırı kaygı, bireylerin iş veya okul performansını olumsuz yönde etkileyebilir. Aşırı endişe ve stres, konsantrasyon eksikliği, düşük özgüven ve hatta test kaygısı gibi sorunlara yol açabilir. Bu durumlar, öğrenme ve iş verimliliğini azaltarak performans düşüklüğüne neden olabilir. Başa çıkma stratejileri öğrenmek, zaman yönetimi becerileri geliştirmek ve stresi azaltacak faaliyetlerde bulunmak, anksiyete ve stresin iş ve okul performansı üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir.

Kaygı Bozukluğu – Psikolog Anlatıyor

YouTube video

Kaygı Bozukluğu – Sıkça Sorulan Sorular

Kaygı bozukluğu belirtileri nelerdir?

Kaygı bozukluğu belirtileri, fiziksel ve zihinsel olarak ortaya çıkar. Baş dönmeleri, kalp çarpıntısı, terleme, sürekli endişe ve konsantrasyon güçlüğü gibi semptomlar yaşanabilir.

Aşırı kaygı neden olur?

Aşırı kaygı bozukluğu, genetik faktörler, beyin kimyasındaki dengesizlikler ve yaşam olaylarından kaynaklanabilir. Stresli durumlar, travma ve kişisel zorluklar da aşırı kaygıya neden olabilir.

Kaygıya ne iyi gelir?

Kaygıyı hafifletmek için stres yönetimi teknikleri ve düzenli egzersiz uygulanabilir. Ayrıca, sağlıklı beslenme, uyku hijyenine dikkat etme ve sosyal destek de kaygıyı azaltmaya yardımcı olur.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar;

5/5 - (28 oy)
Yorum yapın